tungsten-logo
sadtalker

sadtalker

12 stars
README

Sad Talker

Wenxuan Zhang ,1,2 Xiaodong Cun ,2Xuan Wang 3Yong Zhang 2Xi Shen 2Yu Guo1

Ying Shan 2   Fei Wang 1

1 Xi'an Jiaotong University   2 Tencent AI Lab   3 Ant Group  

Sad Talker

Wenxuan Zhang ,1,2 Xiaodong Cun ,2Xuan Wang 3Yong Zhang 2Xi Shen 2Yu Guo1

Ying Shan 2   Fei Wang 1

1 Xi'an Jiaotong University   2 Tencent AI Lab   3 Ant Group  

Actions
RUN
About
Stylized Audio-Driven Single Image Talking Face Animation (CVPR 2023)
Created October 2023
mjpyeon/sadtalker
Popularity
12 stars
175 runs
2 pulls
Maintainers
mjpyeon